นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(Anti-Fraud and Corruption policy)

Version 1.0

Published 8 Feb 2022

Businessperson refusing bribe given money by partner with anti bribery corruption concept.

บริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัดและให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

รูปแบบการคอร์รัปชั่น

การกระทำที่ ผู้กระทำ ทำเพื่อผลประโยชน์ของตน หรือของพวกพ้อง และขัดกับผลประโยชน์ ของบริษัท หรือผลประโยชน์ ของลูกค้าบริษัท ตัวอย่างของการทุจริต และคอร์รัปชั่น เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จำกัด

การทุจริต (Fraud) หมายถึง การกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่างๆ เช่น การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  บุคคลอื่นๆ  หรือการได้รับประโยชน์อื่นใดที่มิควรได้  อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น  เช่น  การติดสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การยักยอก การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  โดยรูปแบบการทุจริต ได้แก่

การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง   การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามทุจริต

การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใดๆ

การตกแต่งบัญชี  (Falsifying  Financial  Statement)  หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี  โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ  ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง   การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ ให้คำมั่น สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จำกัด

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาหรือบุคคลใด ซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จำกัด ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงาน

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร

ช่องทางการแจ้งเบาะแส : [email protected]

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จำกัด จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 • บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามรถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบ
 • บุคลากรของบริษัทต้องไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ห้ามบุคลากรของบริษัท ให้ หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจทำให้มีอิทธิพลหรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การว่าจ้างบุคคลใดๆ ให้ดำเนินการแทน หรือดำเนินการในนามบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงจริยธรรมธุรกิจในเรื่องนี้ และต้องดูแลให้เงื่อนไขในการจ้างงานนั้นโปร่งใส เหมาะสม ถูกกฎหมาย และไม่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัท มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • บริษัทจัดให้มีมาตรการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Risk and Compliance : GRC) แบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อาทิ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกกระบวนการทำงาน เช่น งานขาย การตลาด งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญา บริหารสัญญา เป็นต้น และการบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
 • บริษัทมีหลักการที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
 • บริษัทจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชี การเก็บรักษาข้อมูล เอกสารและบันทึกต่างๆ ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องแหละเหมาะสมของรายการทางการเงินและมั่นใจได้ว่าการบันทึกรายการมีหลักฐานเพียงพอ รวมทั้งเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการจามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
 • บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ (Third Party Screening) รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการกำกับดูแลคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละครั้ง
 • บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามที่กำหนด
 • การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.